Hotel booking engines

Xử lý giá chuyên ngành khách sạn

Giá dynamic, thay đổi theo thời gian và lựa chọn của người dùng

Giá theo loại khách hàng

Giá thay đổi theo đối tượng khách hàng: khách lẻ, đại lý, bán sỉ.

  • Tính năng sẵn có của hệ thống, sử dụng miễn phí
  • Tạo giá cho khách lẻ, giá cho đại lý, bán sỉ  để bắt đầu
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

Giá theo số đêm lưu trú

Giá thay đổi theo lựa chọn của khách hàng về thời gian lưu trú, ví dụ ở 3 đêm liên tục, 5 đêm liên tục.

  • Cấu hình ở tài khoản quản trị
  • Tạo các promotion minimum stay để bắt đầu
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

Giá theo số ngày đặt trước

Giá thay đổi theo lựa chọn của khách hàng về số ngày đặt trước khi sử dụng dịch vụ, ví dụ đặt trước 14 ngày, 21 ngày.

  • Cấu hình ở tài khoản quản trị
  • Tạo các promotion early bird để bắt đầu
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

Travel booking engines

Xử lý giá chuyên ngành lữ hành

Giá dynamic, thay đổi theo thời gian và lựa chọn của người dùng

Giá theo lựa chọn ngày

Giá thay đổi theo ngày khi khách đặt tour

  • Tính năng sẵn có của hệ thống, sử dụng miễn phí
  • Tạo giá cho khách lẻ, giá cho đại lý, bán sỉ  để bắt đầu
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

Giá theo đoàn

Giá thay đổi theo số lượng khách 

  • Cấu hình ở tài khoản quản trị
  • Tạo giá cho khách lẻ, giá cho đại lý, bán sỉ để bắt đầu
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

fake
enetio
https://em.zonexion.com