xây dựng cộng đồng

Tập hợp các thảo luận, thành viên, live streams, chat, sự kiện, membership vào một nơi, dưới thương hiệu của bạn

  • Tạo bài chia sẻ, tạo sự kiện và lịch
  • Tương tác: Xem chia sẻ, góy ý kiến, tìm kiếm profiles
  • Live Chat 1-1, Interactive Events, Live Attendees
  • Quản trị tại công cụ meeting
fake
enetio
https://em.zonexion.com