Enet Procurement

Báo cáo chi phí, thực hiện lện mua hàng từ hệ thống, yêu cầu chi phí phát sinh

  • Claim expenses
  • Purchase order
  • Request
  • Approval
  • Expenses Management
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

222022cde91407ea9170442enetio
https://meeting.enet.io