Enet Procurement

Báo cáo chi phí, thực hiện lện mua hàng từ hệ thống, yêu cầu chi phí phát sinh

  • Claim expenses
  • Purchase order
  • Request
  • Approval
  • Expenses Management
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

fake
enetio
https://em.zonexion.com