Enet CRM - Customer Relationship Management 

Hỗ trợ chăm sóc leads sau khi thu được thông tin đăng ký từ form, landing page, chat,....

  • Liên lạc khách qua cuộc gọi điện thoại, tin SMS hay email
  • Convert lead -> Qualified lead
  • Set up Meeting, Demo -> Project / Opportunity
  • Estimate & Contract
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

fake
enetio
https://em.zonexion.com