Enet Revenue Management

Quản lý doanh thu, phân tích thị trường, hành vi khách hàng để có chiến lược giá, nhằm giúp bán hàng đúng người, đúng giá, đúng thời điểm

  • Pricing strategy
  • Demand forcasting
  • Inventory management
  • Segmentation & Customers Analysis
  • Performance Monitoring and Analysis
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

fake
enetio
https://em.zonexion.com