Quy định kê đơn thuốc điện tử và liên thông Đơn thuốc Quốc gia: Thông tin chi tiết và hướng dẫn

Sở Y tế đã có Công văn số 2300/SYT-NVY ngày 18/7/2022 về việc triển khai Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT, Thông tư số 18/2018/TT-BYT và Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến nay nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thành việc triển khai, thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. 

 

Quy định kê đơn thuốc điện tử và liên thông Đơn thuốc Quốc gia: Thông tin chi tiết và hướng dẫn

Leave a Reply

fake
enetio
https://em.zonexion.com